ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า ปูที่อาศัยอยู่ในทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื้อมีรสดี เป็นที่นิยมบริโภคภายในประเทศ และยังเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศอีกด้วย จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าในระยะที่แม่ปูมีไข่นอกกระดอง หากปล่อยไว้อีกระยะหนึ่งแม่ปูแต่ละตัวก็จะให้กำเนิดลูกปูได้เป็นจำนวนมาก การจับปูไข่นอกกระดองภายในฤดูวางไข่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี จึงเป็นการทำลายพันธุ์ปูอย่างร้ายแรง สมควรวางมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประเภทปูที่อาศัยอยู่ในทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป โดยการควบคุมมิให้ทำการประมงปูขณะมีไข่นอกกระดอง ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแม่ปูได้แพร่ขยายพันธุ์ก่อนที่จะถูกจับขึ้นมาเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย

                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

          1.ภายในระยะเวลาเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงปูในทะเลไม่ว่าด้วยวิธีใดแก่ปูที่มีไข่นอกกระดอง ซึ่งมีชือดังต่อไปนี้

                   1.ปูทะเล Scylla serrate

                   2.ปูม้า Portunus pelagicus

                   3.ปูลาย Charybdis ferriatus

          2.ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการทดลองค้นคว้าในทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

                   เทศบาลเมืองแสนสุขจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ