ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

-เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยใบอนุญาตส่วนใหญ่มีวันสิ้นอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นอายุ เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2538 เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและผู้ประกอบการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะประกอบการในปี พ.ศ.2562 ให้มาดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

          1.เทศบาลฯ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าแต่ละกลุ่มมายื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม โดยแบ่งตามช่วง วันและเวลา ดังนี้

         

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กลุ่มผู้ประกอบการค้า

1 – 31 ตุลาคม 2561

 

08.30 – 15.00 น.

กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารชายหาดบางแสน

กลุ่มผู้ประกอบการล้อเลื่อน

กลุ่มผู้ประกอบการไก่ย่าง

1 – 30 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 15.00 น.

กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารสวนหย่อมแหลมแท่น

กลุ่มผู้ประกอบการริมทางเดินแนวหินแกรนิต

กลุ่มผู้ประกอบการเร่ขาย

1 – 31 ธันวาคม 2561

08.30 – 15.00 น.

กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยสุขุมวิท

กลุ่มผู้ประกอบการตลาดหนองมน (เช้า-เย็น)

 

โดยเอกสารที่ใช้ในการประกอบการต่อใบอนุญาต ได้แก่

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด 2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 3) ใบอนุญาตฉบับตัวจริง/บัตรสุขลักษณะ และเจ้าของใบอนุญาตฯต้องมาถ่ายรูปติดบัตรด้วยตนเองเท่านั้น

2.ห้ามมิให้ชาวต่างชาติมาเป็นผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด

3.ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

   มีอายุ 1 ปีหากท่านใดไม่ยื่นขอต่อใบอนุญาตนั้นๆ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  เทศบาลฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะประกอบกิจการและจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตนั้นทันที