ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

-ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

          1.คุณสมบัติผู้สมัคร

                   1.1) เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข

                   1.2) เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 – 5 ปี บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หรือเกิด                

  • ระหว่าง  17 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2559

                   1.3) เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะเป็น 

                         อุปสรรคต่อการเรียน

          2.รับสมัครจำนวน 48 คน

          3.หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

                   3.1) ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

                   3.2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของ เด็กที่จะสมัคร และของบิดา มารดา พร้อมถ่ายสำเนาและรับรอง

                         สำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด

                   3.3) สูติบัตร ฉบับจริง และถ่ายสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   3.4) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

                   3.5) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

                   3.6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

                   3.7) ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร

                   3.8) สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

          4.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

                   4.1) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 – 31

                          ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

                   4.2) กำหนดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนา 

                          เด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

          5.วันมอบตัว

                   ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

                   ผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถพาบุตรหลานของท่านไปสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193585