เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๖๗๑.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ๋ธรรมดา จำนวน ๑   เครื่อง
๒.  เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑   เครื่อง
๓.  โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑   ชุด
๔.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร ดูดฝุ่นและดูดน้ำ จำนวน ๑   เครื่อง
๕. เครื่องขัดพื้น  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑   เครื่อง
๖.  เคาน์เตอร์ต้อนรับแบบ ๒ ระดับ จำนวน ๑   ชุด
๗.  โต๊ะทำงาน จำนวน ๘   ตัว
๘.  เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง จำนวน ๘   ตัว
๙.  เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑๐   เครื่อง
๑๐.  ตู้เก็บกุญแจ ๒๐ ดอก พร้อมพวงกุญแจระบุหมายเลข จำนวน ๑   ตู้
๑๑.  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเตี้ยบานเลื่อนกระจก จำนวน ๕   ตู้
๑๒.  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเตี้ยบานเลื่อนทึบ จำนวน ๕   ตู้
๑๓.  ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ๑๐ ลิ้นชัก จำนวน ๔   ตู้
๑๔.  ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๒   ชุด
๑๕.  โต๊ะประชุมขาเหล็กพับได้ จำนวน ๘๐   ตัว
๑๖.  เก้าอี้เอนกประสงค์ขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยมรูปตัวยู จำนวน ๒๐๐   ตัว
๑๗.  โพเดียม จำนวน ๒   ตัว
๑๘.  รถเข็นเก้าอี้ จำนวน ๒   คัน

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๐ ต่อ ๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลเมืองแสนสุขจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.saensukcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
วรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ 
(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (บก 06.pdf)ราคากลาง [ครุภัณฑ์สำนักงาน 18 รายการ]1071 kB
Download this file (รายละเอียดครุภัณฑ์ 1-4.pdf)รายละเอียดครุภัณฑ์ 1-4[ครุภัณฑ์สำนักงาน 18 รายการ]1252 kB
Download this file (รายละเอียดครุภัณฑ์ 12-18.pdf)รายละเอียดครุภัณฑ์ 12-18[ครุภัณฑ์สำนักงาน 18 รายการ]1384 kB
Download this file (รายละเอียดครุภัณฑ์ 5-11.pdf)รายละเอียดครุภัณฑ์ 5-11[ครุภัณฑ์สำนักงาน 18 รายการ]1614 kB