เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับอาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๙,๘๖๖.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒   เครื่อง
๒.  รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๕   ชุด
๓.  รถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง จำนวน ๑   คัน
๔.  เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๒   เตียง
๕.  เตียงตรวจโรคแบบ ๒ ตอน พร้อมบันได จำนวน ๑   เตียง
๖.  โต๊ะข้างเตียงแบบมีลิ้นชักหรือตู้ จำนวน ๒   ตัว
๗.  เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้เก็บ จำนวน ๒   ชุด
๘.  หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocoolator) จำนวน ๑   เครื่อง
๙.  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Combine) จำนวน ๑   เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๐ ต่อ ๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลเมืองแสนสุขจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.saensukcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
วรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ 
(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (บก.06.pdf)ปปช.[ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ]802 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะรายการที่ 1,2,3.pdf)รายละเอียด 1[ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ]1286 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะรายการที่ 4 , 5,6.pdf)รายละเอียด 2[ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ]1088 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะรายการที่ 7,8.pdf)รายละเอียด 3[ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ]1618 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะรายการที่ 9.pdf)รายละเอียด 4[ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ]1455 kB