ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  กรวยจราจรสีส้ม ขนาดสูง ๘๐ ซม. ขนาดฐาน ๔๐x๔๐ ซม. พร้อมพิมพ์ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข (๔๐.๑๔.๑๗.๓๕ ) จำนวน ๓๐๐   อัน
๒.  กรวยจราจรสีส้ม ขนาดสูง ๘๐ ซม. ขนาดฐาน ๔๐x๔๐ ซม. พร้อมพิมพ์ชื่อหน่วยงาน สภ.แสนสุข สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองแสนสุข (๔๐.๑๔.๑๗.๓๕ ) จำนวน ๓๐๐   อัน
๓.  แผงกั้นจราจร ขาว-ดำ ขนาดยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร (ไม่มีล้อ ) พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข (๔๖.๑๖.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒๐๐   แผง/blister
๔.  แผงกั้นจราจร ขาว-ดำ ขนาดยาว ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (ไม่มีล้อ ) พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข (๔๖.๑๖.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒๐๐   แผง/blister
๕.  แผงกั้นจราจร ขาว - แดง ขนาดยาว ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (ไม่มีล้อ) พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน สภ.แสนสุข สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองแสนสุข (๔๖.๑๖.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒๐๐   แผง/blister
๖.  ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ขนาด ๔๐ ซม.x๔๐ ซม. ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมฯ พร้อมเจาะรู ๔ มุม (๕๕.๑๒.๑๗.๑๐ ) จำนวน ๒๐   ป้าย
๗.  ป้ายให้เลี้ยวขวา ขนาด ๔๐ ซม.x ๔๐ ซม. ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมฯ พร้อมเจาะรู ๔ มุม (๕๕.๑๒.๑๗.๑๐ ) จำนวน ๒๐   ป้าย

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
วรขาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ 
(นายวรขาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
เอกสารแนบ :
Download this file (กำหนดคุณลักษณะ.pdf)กำหนดคุณลักษณะ[วัสดุจราจร]605 kB
Download this file (ปปช.pdf)ปปช.[วัสดุจราจร]165 kB
Download this file (แบบกรวย.pdf)แบบกรวย[วัสดุจราจร]219 kB
Download this file (แบบป้าย.pdf)แบบป้าย[วัสดุจราจร]118 kB
Download this file (แบบแผง.pdf)แบบแผง[วัสดุจราจร]238 kB