ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.-บาท  เป็นเงิน  ๖๔,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                 ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน ๑๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน  ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                 ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                 ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                 ๕. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Int Tank Printer)  จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๔,๓๐๐.-บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
                 ๖. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ  ชนิด Network  แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที)  จำนวน  ๕  เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐.-บาท  เป็นเงิน  ๓๙,๕๐๐.-บาท  (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                 ๗. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                ๘. เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED สี  จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๑๗,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                ๙. จอภาพแบบ LED หรือ ดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  จำนวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐.-บาท  เป็นเงิน  ๕,๖๐๐.-บาท  (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
              ๑๐. เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน  ๒๒  เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท  เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐.-บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลเมืองแสนสุขจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.saensukcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
สวัสดิ์ หอมปลื้ม 
(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (คุณลักษณะ.pdf)คุณลักษณะคอมพิวเตอร์[ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์]296 kB
Download this file (ปปช.1.pdf)ปปช.[ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์]106 kB
Download this file (รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf)รายการคอมพิวเตอร์[ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์]138 kB