กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
  • - ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • - งานนิติการ
  • - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ
  • - งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  • - งานงบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย