เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้อง การของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภารกิจถ่าย โอนตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ จังหวัด ผังเมืองรวม อำนาจหน้าที่ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และแผนชุมชน โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาการเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ. 2558 – 2562) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา เทศบาลไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผังเมืองรวมอำนาจหน้าที่ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และแผนชุมชน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF 

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2558 - 2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF 

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2558 - 2562)

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาล

เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2553 - 2557)