เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยใบอนุญาตส่วนใหญ่มีวันสิ้นอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นอายุ เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองแสนสุขจึงข้อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะและผู้ประกอบการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทุกท่าน ที่มีความประสงค์ที่ประกอบการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้มาดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ตามกำหนดการดังนี้

  1. เทศบาลฯ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าแต่ละกลุ่มมายื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม โดยแบ่งตามช่วง วันและเวลา ดังนี้

วันที่  1 – 31 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

-กลุ่มผู้ประกอบการห่วงยาง

-กลุ่มผู้ประกอบการเรือสกู๊ตเตอร์

-กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยสุขุมวิท

-กลุ่มผู้ประกอบการตลาดหนองมน (เช้า เย็น)

          โดยเอกสารที่ใช้ในการประกอบการต่อใบอนุญาต ได้แก่ 
          1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด  
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด  
          3.ใบอนุญาตฉบับตัวจริง/บัตรสุขลักษณะ  และเจ้าของใบอนุญาตฯต้องมาถ่ายรูปติดบัตรด้วยตนเองเท่านั้น

  1. ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้มีผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าได้ 1 คน ต่อ 1 ใบอนุญาตฯ เท่านั้น โดยผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ต้องไม่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชายหาด  เทศบาลเมืองแสนสุข และห้ามมิให้ต่างด้าวมาเป็นผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด
  2. หากผู้ประกอบการค้าท่านใด มาชำระค่าธรรมเนียมหลังวันสิ้นอายุของใบอนุญาต ท่านจะต้องชำระค่าปรับร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ และหากผู้ใดค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ และจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตฯ ทันที

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193512 วันเวลาราชการ