เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอเชิญท่านและผู้ที่ยื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  20  ตุลาคม 2560  เวลา 11.00 น. ณ วัดไตรมุขชยาราม เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี 
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต  หรือได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามที่อนุญาต
และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอสภาเทศบาล พิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวต่อไป