เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน ทม.แสนสุข

 

                   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองแสนสุข โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมาร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเทศบาลฯ ได้กำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 

ชุมชน

ประชุมครั้งที่ 1/2560

เวลา

สถานที่

    ชุมชนเขตที่ 1

        วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

10.00 น.

ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธา ท้ายดอน

    ชุมชนเขตที่ 2

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

10.00 น.

ศาลาพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน

    ชุมชนเขตที่ 3

         วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

14.00 น.

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข