เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 กำหนดให้การยื่นขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับและกรณีที่ต้องมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต

หรือแจ้งและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  เพื่อดัดแปลงอาคารภายใน 2 ปี  นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั้น

ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติตามกฎทระทรวงดังกล่าวได้ถูกต้อง

เอกสารแนบ :
Download this file (คู่มือ.PDF)คู่มือ[1]3629 kB