เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4
× เทศบาลเมืองแสนสุข ยินดีรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกท่าน

ข้างบ้านให้เช่าบ้าน ผู้มาเช่าเสียงดัง 2

เพิ่มเติม
23 พ.ย. 2017 06:10 #1217 โดย ศรีพินิจ
ศรีพินิจ สร้างหัวข้อกระทู้: ข้างบ้านให้เช่าบ้าน ผู้มาเช่าเสียงดัง 2
อัพเดทเพิ่มเติม หลังเทศกิจมาเตือน
ก็ยังเสียงดังเหมือนเดิมครับ แถมยังหนักขึ้นด้วย ตั้งแต่เช้ายังเที่ยงคืนเลย
เสียงคุย เสียงเพลง เสียงทุบอะไรของมันก็ไม่รู้ ไปบอกให้เบาเสียงก็ดังเหมือนเดิม

ตัวอย่างเสียงทุบ 2เสียง
https://drive.google.com/file/d/0B0S6Wd_dF3bYekg0SWo4TGQ5Wjg/view

https://drive.google.com/file/d/0B0S6Wd_dF3bYOHVYVGhMRlJkUHc/view

ตัวอย่างเสียงเพลง เสียงคุย
https://drive.google.com/file/d/1aXIjXXGisdBZ7yhhjYGFDlwDIVCjXSS0/view


ยังมีเสียงอีกสารพัดครับ ดังไม่เบาเลยเตือนยังไงก็ไม่ฟังดังตั้งแต่ตี 5 ยันบ่ายนี้ไม่ไหวจะนอนก็ไม่ได้นอน
จะตื่นมาทำไรก็ไม่มีสมาธิเสียงดังรบกวนตลอดเวลาทุกวัน

แถมรูปหลังคาหน้าบ้านที่อีกฝ่ายทิ้งขยะ ทั้งเศษขวดที่กินเหล้าแล้วทิ้งมาหลังคาบ้าน ทั้งเศษบุหรี่ขยะต่างๆ
https://drive.google.com/file/d/1yJDU-NLD82tcNMolw4Himd13ZL_C9XPd/view

รูปหลังคาหลังบ้านหลังจากข้างบ้านต่อเติมบ้าน แล้วไม่เก็บทำความสะอาดให้
https://drive.google.com/file/d/1Mar6iRSAUTUOjZEoT6JUbA-4CkSvkGdT/view

เศษปูน เต็มหลังคาบ้านเลย ถ้าเป็นได้อยากขอเบอร์เจ้าของบ้านเพื่อคุยครับ
เพราะเบอร์เก่าที่ติดประกาศไว้ปิดเครื่องหนีหายหัวไปเลย หลังจากได้คนเช่ามาอยู่

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกี่ยวกับเหตุรำคาญด้านพิษทางเสียง ดังนี้

มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้ใดผู้หนึ่งมิให้ก่อเหตุรำคาญ ในที่ หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำรางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล ซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับ หรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งในกรณีที่ปรากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น

มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
24 พ.ย. 2017 02:57 #1218 โดย vichagan
vichagan ตอบกลับหัวข้อกระทู้: ข้างบ้านให้เช่าบ้าน ผู้มาเช่าเสียงดัง 2
รบกวนเปิดล็อคลิงค์ด้วยนะคะ/แอดมิน

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: vichagan
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.135 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena