เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่21มีนาคม2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน โดยมีคุณคฑาวุธ ปั้นปรางค์ วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำกศน.ตำบลแสนสุข มาบรรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการชายหาดปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่9มีนาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ ชายหาดบางแสน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมกันเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปไม่สูบ ไม่ก้นทิ้งบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการชายหาดปลอดบุหรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่4มีนาคม2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวอนภาศัพท์ เป็นโครงการ ส่งเสริม ให้ความรู้ โทษ ที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนรับรู้ถึงโทษ และวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการเลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561 เวลา 12.30น.-15.30น. เทศบาลเมืองแสนสุขจัด โดยกองสวัสดิการสังคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนท้ายตลาด ณ บริเวณซุ้มท้ายตลาด (ถนนสันติเกษม ซอย 3) ตามระเบียบเทศบาลเมืองแสนสุขว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 280 ราย -ผลการเลือกตั้ง- หมายเลข 1 ได้คะแนนเสียง 152 หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียง 107 บัตรดี จำนวน 259 ใบ บัตรเสีย จำนวน 17 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง จำนวน 4 ใบ

เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2561" เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"Bangsaen Triathlon 2018" เมื่อวันที่24-25กุมภาพันธ์2561 เวลา 05.30 น. ชายหาดบางแสน ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดการแข่งขันบางแสนไตรกีฬา (Bangsaen Triathlon) ซึ่งได้ต้อนรับนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ มากมาย การแข่งขันจะประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำ จักรยาน และวิ่ง ในระยะทางต่าง ๆ แบ่งรุ่นการแข่งขัน - ประเภทระยะมาสเตอร์ The Master Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม. / จักรยาน 85 กม. / วิ่ง 15 กม.) - ประเภทระยะสแตนดาร์ด Standard Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.) - ประเภทระยะสปริ้น Sprint Distance (ว่ายน้ำ 750 เมตร/จักรยาน 23 กม./วิ่ง 5 กม.) และการแข่งขันทวิกีฬา (DUATHLON) (วิ่ง 5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.) โดยการแข่งขันจำเป็นต้องมีการปิดกั้นการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา และผู้ใช้เส้นทาง เทศบาลต้องขออภัยทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2561 เวลา 13.30 น. โครการที่รัฐบาลเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาในชุมเพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ทางเทศบาลฯได้เริ่มโครงการจากชุมชนเขาสามมุก ชุมชนหาดวอนนภา ตลอดไปจนครบทั้ง25ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561" เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะในการการพัฒนาศักยภาพในด้านแนวคิด ให้กับคณะกรรมการชุมชนให้มีความรอบรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการแสดงเปิดงานจากน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี และโรงเรียนแสนสุข และการตรวจภาวะโลหิตจาง การตรวจการเดิน โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ที่มาให้บริการแก่ผู้สูงอายุและการบรรยายธรรมโดยพระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต พระวิทยากรจากวัดแจ้งเจริญดอนจากนั้นนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม และนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ราวมถวายภัตตาหารเพล

เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการบางแสนปลอดโฟม" เมื่อวันที่31มกราคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการรถพ่วงข้าง มีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และปัญหาการจัดการด้านมลพิษจากบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหาร รวมทั้งมีความใส่ใจในการลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการประกวดภาพวาด"บางแสนสร้างศิลป์" เมื่อวันที่27มกราคม2560 เวลา 07.30 น. โครงการนี้เป็นโครงการประกวดภาพวาด บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุก อ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการสร้างศิลป์ในทุกเพศทุกวัย และมีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)" เมื่อวันที่24มกราคม2561 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เพื่อเป็นการสงเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลฯและใก้ลเคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59