เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
      - ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      - งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
      - งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารใหม่
      - ยื่นคำร้องตามแบบ ข.1 ต่อเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีเอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
      - สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปา ย้อนหลัง 3 เดือน
      - สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
      - สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
      - แผนผังแสดงสถานที่และจุดต่อท่อเชื่อมน้ำเสียโดยสังเขป 1 ชุด ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
       - สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - รายการคำนวณระบบและประเภทของการบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - หนังสือแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสถาบันที่เชื่อถือได้หรือทางราชการรับรอง 1 ชุด
      - หนังสือแดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและนวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งและแนวท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งจุดต่อเชื่อมน้ำทิ้ง 1 ชุด
      - เอกสารอื่นๆ ที่ระบุตามคำร้องขอต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
     * ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อท่อเชื่อม

     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 100 บาท/จุด
     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือนแต่ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร อัตรา 300 บาท/จุด
     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 2,000 บาท/จุด

การเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนสิงหาคม 2559

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนกันยายน 2559

การจัดการน้ำเสียครัวเรือน